شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ *زمينگير شده ام اي شهيــــــــد ...* دستي بياور به سويم نيز و ما را از اين فساد و تباهي نجاتي ده ... *شهيد علي بريهي متولد 1364 روستاي ميثم تمار ،از شهداي يگان صابرين*
@};-
ساعت ویکتوریا
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله بهمن ماه
vertical_align_top